Boekhouding en Administratie voor ZZP'ers

06 1393 6399

Waarom Boekhouder Gezocht?

  • Thuis in administratie van de zzp’er
  • Achttien jaar ervaring op administratie gebied
  • Zeven dagen per week twaalf uur per dag bereikbaar
  • Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Op zoek naar een boekhouder?

Bel administratiekantoor Boekhouder Gezocht. Contact ons voor meer informatie over onze werkwijze.

Telefoon: 06 - 1393 6399
Email: info@boekhouder-gezocht.nl

Posts Tagged ‘PvdA’

ZZP-nieuws wordt BSN en BTW-nummer losgekoppeld…..?

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer (BSN) en bestaande zzp’ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-identificatienummer aan te vragen, las zzp-boekhouder

Volgens de Tweede Kamerleden mevrouw Oosenburg (PvdA) en de heer Van der Linde (VVD) roept de regering in een campagne tegen identiteitsfraude burgers op om het BSN onleesbaar te maken. Het btw-nummer voor zzp’ers is echter gekoppeld aan hun persoonlijke BSN. Omdat ondernemers verplicht zijn een aantal gegevens waaronder het btw-nummer ‘gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk’ openbaar te maken voor hun afnemers, kan deze wettelijke verplichting fraudebevorderend werken, terwijl het doel van deze wettelijke verplichting juist is om ondernemers te beschermen tegen frauduleuze ondernemingen. Zij verzoeken daarom in een motie voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het BSN en bestaande zzp’ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-nummer aan te vragen.

Bron: MvF 3- december 2013

ZZP-tip: Klijnsma wil bekendheid Bbz vergroten

De Staatssecretaris Klijnsma wil  de bekendheid van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)vergroten. Door grotere bekendheid met het Bbz kunnen faillissementen en daarmee samenhangend persoonlijk leed mogelijk worden voorkomen.
De staatssecretaris zegde dit toe in de beantwoording van Kamervragen van Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA). Mevrouw Vos wilde van de staatssecretaris weten hoe het is gesteld met de bekendheid van het Bbz onder zzp’ers. Uit de beantwoording blijkt dat er geen recent onderzoek onder zzp’ers voor handen is, maar dat in 2012 zo’n 3.600 personen een beroep hebben gedaan op de Bbz-regeling, waarbij in ongeveer de helft van de gevallen sprake was van een gevestigde ondernemer.
De staatssecretaris is wel van mening dat goede voorlichting belangrijk is. Zo zijn recent de teksten over het Bbz op de websites www.antwoordvoorbedrijven.nl en www.rijksoverheid.nl verbeterd. Ook heeft het Platform Zelfstandige Ondernemers hun serie infobladen uitgebreid met een infoblad over het Bbz. VNG en SZW hebben de aanzet gegeven tot het stimuleren van ondernemerschap en het vergroten van het rendement dat gemeenten uit het Bbz kunnen halen door de publicatie ‘Haal meer uit het Bbz; meer rendement voor gemeenten bij de uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004’. .
Bron: Min. SZW 21-10-2013

Belastingpakket 2013 door de Tweede Kamer

Tweede Kamer heeft op 20 november ingestemd met vier van de vijf wetsvoorstellen uit het Belastingpakket 2013 (het zesde wetsvoorstel, Fiscale behandeling woon-werkverkeer, is door de regering ingetrokken).

De Wet verhuurderheffing is op 21 november aangenomen. De Tweede Kamer heeft enkele amendementen en moties aangenomen. Bij het wetsvoorstel Belastingplan 2013 is het amendement van het Kamerlid Dijkgraaf (SGP) aangenomen die het overgangsrecht voor de levensloopregeling aanpast en de duur van de overgangsregeling beperkt tot 1 januari 2022.

Werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak van € 3.000 of hoger kunnen tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij hierover beschikken. Ze kunnen de levensloopaanspraak ook gebruiken voor andere doeleinden dan loonvervanging tijdens een verlofperiode. Ook kunnen zij hun aanspraken blijven opbouwen, overeenkomstig de op 31 december 2011 geldende regels, met dien verstande dat zij over de inleg vanaf 1 januari 2012 geen levensloopverlofkorting meer opbouwen.

Bij de belastingheffing over de opgenomen bedragen of, als het tegoed op 31 december 2021 nog niet volledig is opgenomen, worden de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking genomen. Indien een werknemer in 2013 zijn volledige levenslooptegoed opneemt, wordt volgens het amendement niet het volledige bedrag belast: tot het bedrag van de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011 is 80% belast, het meerdere wordt volledig belast.

Voor opname van de aanspraak van werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van minder dan € 3.000 geldt het volgende: van het op 1 januari 2013 tot uitkering komende tegoed is 80% van de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011 belast, het meerdere wordt volledig belast.

Een ander aangenomen amendement van dit Kamerlid betreft het verbinden van een horizonbepaling aan de werkbonus, op grond waarvan de werkbonus behoudens nadere wetgeving per 1 januari 2020 vervalt. Hiermee wordt aangesloten bij de vorig jaar uitgebrachte Fiscale agenda waarin horizonbepalingen worden bepleit voor regelingen die de grondslag versmallen en heffingskortingen.

Dergelijke regelingen hebben namelijk het karakter van een belastinguitgave. Tegen het verstrijken van de horizonbepaling in 2020 kan dan opnieuw een afweging worden gemaakt over voortzetting van de werkbonus. Daarnaast zijn er moties aangenomen waardoor bezitters van oldtimers mogelijk toch gebruik kunnen blijven maken van de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting, mits de oldtimer niet dagelijks wordt gebruikt. Daarnaast wordt verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is om het BSN te koppelen aan de motorrijtuigenbelasting. Ook wordt de regering verzocht zich aan te sluiten bij het internationale verzet tegen belastingontduiking.

Bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen is het amendement van de Kamerleden Neppérus (VVD) en Groot (PvdA) aangenomen dat een variabilisatie mogelijk maakt van een voor 1 januari 2013 reeds ingegaan pensioen. Hierdoor kan ook bij een dergelijk pensioen een AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode.

De Kamerleden Schouten/Omtzigt dienden een amendement in om de leeftijdsgrens voor toepassing van de eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting te verhogen van 35 naar 40 jaar. Dit amendement is aangenomen. Bij de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning is de termijn waarop renteaftrek kan plaatsvinden op de restschuld verlengt naar 10 jaar. Ook woningbezitters die hun voormalige eigen woning tijdelijk verhuren en voor 1 januari 2021 terugkeren in die eigen woning, komen in aanmerking voor het overgangsrecht. Er is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is/wordt dat restschulden worden meegefinancierd.

Bron: Tweede Kamer, 20-11-2012; Tweede Kamer, 21-11-2012

ZZP-tip: Beantwoording Kamervragen ‘administratieve rompslomp parttime zzp’ers’

Staatssecretaris De Krom (SZW) zendt mede namens minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Weekers (Fin) antwoorden op de Kamervragen van het lid Hamer (PvdA) over ‘administratieve rompslomp voor parttime zzp’ers’, weet zzp-boekhouder.

. klik hier

Deelakkoord begroting: AOW sneller omhoog

VVD en PvdA hebben in de onderhandelingen voor een nieuwe regering een deelakkoord bereikt voor de begroting van 2013. Dit hebben de informateurs Kamp en Bos op 1 oktober bekend gemaakt. Onderdeel van het akkoord is onder meer dat de forensentaks niet doorgaat en de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat.

Het betreft vooralsnog een akkoord tussen beide partijen in het kader van de formatiebesprekingen en uiteindelijk heeft de Kamer het laatste woord. Voor de ondernemers/werkgevers zijn de volgende onderdelen van het akkoord van belang: Voor ondernemers wordt een uitstelregeling ontworpen, die ruimer is dan het huidige voorstel in het Belastingplan. De grens van de uitstelregeling wordt opgetrokken van 12.000 naar 20.000 euro, omdat een vergelijkbare regeling voor particulieren dezelfde grens heeft.

Concreet betekent dit dat ondernemers onder bepaalde voorwaarden hun btw-afdracht een kwartaal later kunnen doen. Dit moet ondernemers enige ruimte geven om de effecten van de btw-verhoging op korte termijn op te vangen. De maatregel uit het begrotingsakkoord rond de afschaffing van de fiscale reiskostenaftrek wordt in zijn geheel wordt teruggedraaid, inclusief de maatregel rond de auto van de zaak. Voor werknemers die per 1 januari 2013 al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdverhoging, vanaf 2013 een overbruggingsregeling ontworpen. De regeling zal gelden voor deelnemers met een inkomen tot 150% WML en zal een partner- en vermogenstoets kennen (excl. eigen woning en pensioenvermogen). Indien nodig wordt de regeling later ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

De huidige voorschotregeling voor de AOW-leeftijdverhoging wordt afgeschaft. Deze is niet langer nodig met de nieuwe overbruggingsregeling. Voor werknemers vanaf 61 jaar tot 65 jaar zal er een doorwerkbonus worden ingevoerd. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar zouden volgens de voorstellen gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen kunnen gaan zonder er financieel op achteruit te gaan. De doorwerkbonus geldt voor werknemers met een inkomen vanaf 90% WML en loopt daarna af tot 175% WML. Daarnaast wordt geïntensiveerd op de reeds bestaand mobiliteitsbonus om de arbeidsparticipatie verder te stimuleren.

De werknemersprikkel in de modernisering van de Ziektewet wordt met een jaar uitgesteld. Binnen een jaar wordt een alternatief gevonden om de hoge instroom van werknemers zonder vast contract in de Ziektewet het hoofd te bieden. De regeling voor vitaliteitsparen zal niet worden ingevoerd. De AOW-leeftijd wordt na 2015 versneld verhoogd volgens onderstaand schema. Hierdoor wordt in 2018 de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2012 67 jaar. Bron: Bureau woordvoering kabinetsformatie 1-10-2012, Deelakkoord Begroting 2013

Switch nu!

Als u overstapt naar Boekhouder gezocht, krijgt u een jaar lang 10 euro per maand korting.

Maak de overstap
Niet tevreden met uw huidige boekhouder?

Stap nu over naar Boekhouder Gezocht.

Meer info ...

5 Tips

Die u veel geld kunnen besparen