Belastingpakket 2013 door de Tweede Kamer

Belastingpakket 2013 door de Tweede Kamer

Tweede Kamer heeft op 20 november ingestemd met vier van de vijf wetsvoorstellen uit het Belastingpakket 2013 (het zesde wetsvoorstel, Fiscale behandeling woon-werkverkeer, is door de regering ingetrokken).

belastingpakket

De Wet verhuurderheffing is op 21 november aangenomen. De Tweede Kamer heeft enkele amendementen en moties aangenomen. Bij het wetsvoorstel Belastingplan 2013 is het amendement van het Kamerlid Dijkgraaf (SGP) aangenomen die het overgangsrecht voor de levensloopregeling aanpast en de duur van de overgangsregeling beperkt tot 1 januari 2022.

Werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak van € 3.000 of hoger kunnen tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij hierover beschikken. Ze kunnen de levensloopaanspraak ook gebruiken voor andere doeleinden dan loonvervanging tijdens een verlofperiode. Ook kunnen zij hun aanspraken blijven opbouwen, overeenkomstig de op 31 december 2011 geldende regels, met dien verstande dat zij over de inleg vanaf 1 januari 2012 geen levensloopverlofkorting meer opbouwen.

Bij de belastingheffing over de opgenomen bedragen of, als het tegoed op 31 december 2021 nog niet volledig is opgenomen, worden de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking genomen. Indien een werknemer in 2013 zijn volledige levenslooptegoed opneemt, wordt volgens het amendement niet het volledige bedrag belast: tot het bedrag van de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011 is 80% belast, het meerdere wordt volledig belast.

Voor opname van de aanspraak van werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van minder dan € 3.000 geldt het volgende: van het op 1 januari 2013 tot uitkering komende tegoed is 80% van de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011 belast, het meerdere wordt volledig belast.

Een ander aangenomen amendement van dit Kamerlid betreft het verbinden van een horizonbepaling aan de werkbonus, op grond waarvan de werkbonus behoudens nadere wetgeving per 1 januari 2020 vervalt. Hiermee wordt aangesloten bij de vorig jaar uitgebrachte Fiscale agenda waarin horizonbepalingen worden bepleit voor regelingen die de grondslag versmallen en heffingskortingen.

Dergelijke regelingen hebben namelijk het karakter van een belastinguitgave. Tegen het verstrijken van de horizonbepaling in 2020 kan dan opnieuw een afweging worden gemaakt over voortzetting van de werkbonus. Daarnaast zijn er moties aangenomen waardoor bezitters van oldtimers mogelijk toch gebruik kunnen blijven maken van de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting, mits de oldtimer niet dagelijks wordt gebruikt. Daarnaast wordt verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is om het BSN te koppelen aan de motorrijtuigenbelasting. Ook wordt de regering verzocht zich aan te sluiten bij het internationale verzet tegen belastingontduiking.

Bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen is het amendement van de Kamerleden Neppérus (VVD) en Groot (PvdA) aangenomen dat een variabilisatie mogelijk maakt van een voor 1 januari 2013 reeds ingegaan pensioen. Hierdoor kan ook bij een dergelijk pensioen een AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode.

De Kamerleden Schouten/Omtzigt dienden een amendement in om de leeftijdsgrens voor toepassing van de eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting te verhogen van 35 naar 40 jaar. Dit amendement is aangenomen. Bij de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning is de termijn waarop renteaftrek kan plaatsvinden op de restschuld verlengt naar 10 jaar. Ook woningbezitters die hun voormalige eigen woning tijdelijk verhuren en voor 1 januari 2021 terugkeren in die eigen woning, komen in aanmerking voor het overgangsrecht. Er is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is/wordt dat restschulden worden meegefinancierd.

Bron: Tweede Kamer, 20-11-2012; Tweede Kamer, 21-11-2012

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *